Umrel náš rodák Ján Bosák

VIANOCE a ich história
23. decembra 2018
Tvorivé dielne
6. februára 2019

JÁN BOSÁK

Nar. 28. 7. 1939, Lišov, okr. Krupina. Študoval v r. 1958 – 1963 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – ruský jazyk). 1974 CSc., 1980 PhDr., 1993 doc. V r. 1964 – 1966 pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV, od r. 1967 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (štipendista, vedecký ašpirant, vedecký asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník), vedúci oddelenia súčasného jazyka JÚĽŠ SAV. V r. 1990 – 1993 externe pôsobil na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v r. 1995 – 1998 bol členom jej vedeckej rady, v r. 1997 – 1999 externe pôsobil na FF UK v Bratislave, od r. 1999 aj na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zodpovedný riešiteľ úloh Teoretické základy jazykovedy a Teoretické základy jazykovedy a lingvistickej semiotiky (1981 – 1990), od r. 1995 vedúci grantových projektov Slovenčina na konci 20. storočia – zmeny v jej systéme. normách a funkciách a Prevzaté slová v súčasnej slovenčine, člen komisie Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva a SAV VEGA, dlhoročný člen ústavnej rady Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, dlhoročný člen pravopisnej komisie, školiteľ ašpirantov a doktorandov; od r. 1995 predseda vedeckej rady JÚĽŠ. Od r. 1983 člen Medzinárodnej komisie pre slovanské spisovné jazyky pri Medzinárodnom komitéte slavistov, od r. 1993 predseda tejto komisie, člen Slovenského komitétu slavistov, sekretár Medzinárodného komitétu slavistov (1988 – 1993), koordinátor medzinárodného slavistického projektu Zmeny v súčasných slovanských jazykoch 1945 – 1995. V r. 1983 – 1987 vedecký sekretár Oddelenia spoločenských vied SAV. Od r. 1985 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk, od r. 1997 člen spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium PhD. vo vednom odbore slovenský jazyk. 1989 strieborná Čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, 1999 zlatá Čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách.

Pracoval v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka (teória spisovného jazyka, sociolingvistika, slovná zásoba súčasnej slovenčiny, jazyk ako sociálno-komunikačný systém).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *