Organizácie v Obci

1Dobrovoľný Hasičský zbor
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIŠOV č. 2016/01

17.mája 2008 sa v Dudinciach konalo pravidelné kolo súťaže
Dobrovoľných hasičských zborov okresu Krupina.


Niektorých našich členov ale premohol ALKOHOL
a tak sa umiestnili až na 8 mieste z 12.
Prvé miesto obsadilo družstvo z Ladzian a drúhé miesto družstvo z Hontianskych Moraviec.

Dobrovoľný Hasičský zbor


Predseda – Ján Kliment
Veliteľ – Peter Lúžny
Hospodár – Ľubomír Boďa
Strojník – Juraj Drienka
Fotografie z "Výročnej členskej schôdze" konanej dňa 09. februára 2008


2Jednota dôchodcov Lišov

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍMMotto: „ Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od mladých“ / Ján Pavol II /


Výbor členskej základne Jednota Lišov a výbor Jednoty dôchodcov Slovenska v Lišove v spolupráci s Obecným úradom usporiadal 30.októbra o 14.00 hodine posedenie príležitosti Mesiaca úcty k starším. Starosta obce Martin Hámorský v mene obecného úradu, ale aj v mene všetkých občanov úprimne zablahoželal seniorom našej obce a poprial im krásne chvíle radosti z dobre vykonanej práce, by v pokoji a šťastí si užívali život jesene v kruhu svojich najbližších.
Našich starých spoluobčanov prišli pozdraviť a svojim kultúrnym programom potešiť aj deti, toré navštevujú CENTRUM VOĽNĚHO ČASU pri OÚ v Lišove.
Svojimi básňami, ľudovými piesňami a dramatizáciou hry: “Tajomstvo“ rozohriali srdiečka našim babičkám a deduškom.TEXT: Janka Murínová
FOTO: Ľuboš Ľupták
3Občianske združenie Lišovan Stanovy

STANOVY
Článok 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA1. Občianske združenie má názov: Občianske združenie Lišovan, skrátene OZ Lišovan
2. Sídlom združenia je : Lišov č.42, 962 71 Dudince
3. Občianske združenie je samostatnou právnickou osobou, založenou podľa zákona
č.83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 2

CIEĽ A ČINNOSŤ1. Podporovať rozvíjanie medziľudských vzťahov a zvyšovanie kvality života v obci Lišov.
2. Svojou činnosťou podporovať občiansku informovanosť, ochranu a tvorbu životného prostredia, cestovný ruch, turizmus, regionálny rozvoj a rozvoj športových aktivít pri rešpektovaní tradícii, hodnôt a potenciálu územia.
3. Organizovať spoločensko-kultúrne stretnutia a športové aktivity, bez obmedzenia rodinného stavu, majetku, náboženstva, ideológie, sexuálnej orientácie či farby pleti.
4. Aktivizovať záujem o históriu obce.
5. Aktivizovať záujem o veci verejné avšak apolitické.
6. Vydávať publikácie, zhromažďovať informácie z histórie obce.
7. Vytvárať materiálne podmienky v oblasti kultúry, turistiky a športu.
8. Vyvíjať úsilie na získanie prostriedkov pre činnosť združenia – z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb, vlastnou edičnou činnosťou.

Článok 3

ČLENOVIA ZDRUŽENIA1. Členstvo je dobrovoľné, členom združenia môžu byt fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. 2. Zakladajúcimi členmi sú členovia prípravného výboru.
3. Členstvo vzniká na základe prihlášky za člena združenia a po jej schválení výkonným výborom.
4. Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením – členstvo zaniká dnom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
b) vylúčením pre činnosť, ktorá smeruje proti poslaniu a úlohám združenia – členstvo zaniká dňom rozhodnutia výkonného výboru o vylúčení,
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby.
d) zánikom združenia.


Článok 4

PRÁVA ČLENOV A POVINNOSTI ČLENOV1. Členovia združenia majú právo:

a) Voliť a byť volený do všetkých orgánov združenia
. b) Byť informovaný o činnosti a aktivitách združenia a jeho hospodárskej činnosti.
c) Zúčastňovať sa na plnení úloh združenia podľa svojich možností a schopností.
d) Predkladať návrhy a pripomienky na zlepšenie činnosti združenia. 2.Členovia združenia sú povinní:

a) Dodržiavať stanovy Občianskeho združenia Lišovan.
b) Podieľať sa na činnosti združenia a zúčastňovať sa na pravidelných i mimoriadnych členských schôdzach.
c) Platiť členské príspevky v stanovenom termíne.
d) Zverenú funkciu alebo úlohu vykonávať zodpovedne v súlade so stanovami a cieľmi
združenia a platnými zákonmi.
e) Chrániť a nepoškodzovať dobré meno združenia a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá môže poškodiť jeho zaujmi.

Článok 5

ORGÁNY ZDRUŽENIAOrgánmi združenia sú:
1. Členská schôdza.
2. Výkonný výbor.
3. Predseda združenia
4. Revízna komisia.
A. Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Skladá sa zo všetkých členov združenia.
2. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
- rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia,
- schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
- schvaľuje plán činnosti združenia a výročnú správu
- schvaľuje rozpočet združenia a správu o hospodárení
- volí a odvoláva členov výkonného výboru, revíznu komisiu a predsedu
3. Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor združenia jedenkrát do roka.
Výkonný výbor
je povinný zvolať členskú schôdzu vždy, ak to považuje za potrebné,
alebo ak o to písomne požiada predseda združenia, a to vždy do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o jej zvolanie.
4. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.
5. Členskej schôdzi predsedá predseda výkonného výboru.
6. Na prijatie rozhodnutí členskej schôdze je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. Pre platnosť uznesenia o odvolaní predsedu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných členov.
B. Výkonný výbor
Výkonný výbor združenia je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi.
1. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze.
2. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania.
3. Vypracúva plán činnosti, správu o hospodárení združenia a návrh rozpočtu.
4. Rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena združenia.
5. Rozhoduje o zrušení združenia, ak sa členská schôdza nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia.
6. Funkčné obdobie členov výkonného výboru sú štyri roky.

C. Predseda
1. Predseda združen ia je štatutárnym zástupcom združenia, ktorý zastupuje združenie navonok a koná v mene združenia samostatne.
2. Predsedom združenia môže byt aj člen výkonného výboru.
3. Predseda združenia zabezpečuje výkon rozhodnutí členskej schôdze a výkonného výboru.
4. Predseda združenia rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami
vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze, alebo výkonného výboru. 5. Predseda za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
6. Funkčné obdobie predsedu sú štyri roky.

D. Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia.
2. Revízna komisia má dvoch členov, ktorých volí a odvoláva členská schôdza na obdobie dvoch rokov.
3. Členstvo v revíznej komisii nie je zlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia.
4. Do výlučnej pôsobnosti revíznej komisie patrí:
- kontrola hospodárenia združenia, upozorňovanie na nedostatky v hospodárení a navrhovanie
opatrení na ich odstránenie
- kontrola dodržiavania stanov


Článok 6

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA1. Zdrojmi majetku sú:
a) príjmy z vlastnej činnosti,
b) členské príspevky,
c) dary a príspevky fyzických a právnických osôb,
d) účelové prostriedky získané na určité aktivity združenia,
e) dotácie a granty od právnických osôb a od štátnych inštitúcií.
2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom vo svojom
vlastníctve podľa
schváleného rozpočtu.
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a riadi sa všeobecne záväznými
predpismi, platnými pre tento typ organizácie.
4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byt použité len na podporu cieľa združenia a na správu združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami. 5. Prípadné odmeny a honoráre stanovuje a schvaľuje výkonný výbor .
6. Za hospodárenie zodpovedá výkonný výbor.


Článok 7

ZÁNIK ZDRUŽENIA1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ako o tom rozhodne členská
schôdza,
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení podľa § 12 ods. 3–5 Zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov, 2. Majetkové vyporiadanie vykoná výkonný výbor, resp. likvidátor pri rozpustení štátnym orgánom.
3. Rozhodnutie o zániku združenia bude oznámené Ministerstvu vnútra SR v zmysle platných
právnych predpisov.

Článok 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAVýklad týchto stanov vykonáva výkonný výbor.
Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dnom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Bratislave.


4Činnosť OZ Lišovan

ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

5Poľovnicke združenie
Jelenia zver je obyvateľom väčších lesných komplexov, obyčajne hlbokých hôr, kde je dosť mladín. Na potravu je dosť náročná. Pasie sa na rúbaniach, lesných priesekoch, na okrajoch mladín, na lesných lúkach, na podrastoch vysokého lesa i na poliach. Na jeseň sa koncentruje v blízkosti porastov starých dubín, jasenín, bučín, ktoré dobre zarodili. Koncentruje sa i v blízkosti gaštanov (obyčajne ich umele vysádzame) okolo ciest v lesoch. Po celý rok potrebuje značné množstvo soli, najviac však na jeseň, resp. začiatkom zimy, a na jar. Jelene zhadzujú parohy vo februári (staré) až v marci (mladšie) a nové parohy začínajú nasadzovať obyčajne hneď po zhodení starých. Nové parohy rastú a vyzrievajú obyčajne až do konca augusta. V septembri ich majú už skoro všetky jelene vytlčené. Ich ruja sa začína obyčajne v polovici septembra. Niekedy sa pretiahne až do polovice októbra. Ruja jeleňov v lužných lesoch prebieha obyčajne v druhej polovici septembra, zriedka sa pretiahne do začiatku októbra. Po skončení ruje jelene obyčajne menia svoje stanovištia, sťahujú sa na také miesta, kde je dostatok potravy a pokojné prostredie. Tam nadobúdajú znovu váhu, ktorú stratili v ruji, aby boli už pred blížiacou sa zimou v dobrej telesnej kondícii. Preto po skončení ruje jelene na takýchto miestach podľa možnosti nevyrušujeme. Jelenice kladú v máji až júni 1 až 2 mláďatá. Jelenice pohlavne vyspievajú už v druhom roku svojho života, kým jelene v treťom. Mladšia zver žije na jeseň a v zime vo väčších-menších čriedach. Vedúcimi čried sú vždy staršie jelenice. V takýchto čriedach sú pomiešané jelenice i jelene. Staršie jelene tvoria menšie čriedy, kým zo starých jeleňov sú samotári. Jelenia zver sa prefarbuje v jeseni koncom októbra až v novembri a na jar v apríli až máji. Ideálny pomer pohlavia je 1:1.


Fotogaléria 2008

Hosťovská polovačka január 2009

Poplatková polovačka december 2008
6Urbárska pozemková spoločnosť Lišov

Urbárska pozemková spoločnosť Lišov


Kontakt:
č.d.:42
962 71 Lišov
email: urbar@lisov.sk


Zloženie výboru

Predseda: Ľuboš Ľupták
Podpredseda: Miloš Zachar
Tajomník: Ján Jakuš
Pokladník: Martin Hámorský
Člen: Andrej Jankuliak
Člen: Ján Slanina
Člen: Slavomír Slanina

Zloženie dozornej rady

Predseda: Zdenko Uhrin
Člen: Marian Školník
Člen: Vladimír Pivarč

Odborný lesný hospodár

Ľubomír Dvorsky

Fotografie z mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného 30.11.2007.

7Včelári
Včelí med je finálnym produktom včely medonosnej (Apis mellifera), ktorá patrí do čeľade blanokrídleho hmyzu. Produkciou medu sa zaraďuje medzi užitočný hmyz. Popri mede, ktorý je hlavným produktom včiel, produkujú tiež vosk, peľ, propolis, jed a materskú kašičku.Včely sú jediným blanokrídlym hmyzom, ktorý produkuje také množstvo medu, ktoré postačuje nie len na vlastný rozvoj včelstva, ale aj na vytvorenie zásob, o ktoré sa včelár s nimi delí. Dostatočné zásoby medu dokážu včelstvá vytvoriť vďaka tomu, že v čase hlavnej znášky ich spoločenstvo (jedná rodina obsadzujúca jeden úľ pozostávajúci z 2 - 3 nadstavkov) tvorí 50.000 až 80.000 včiel. Na nazbieranie jedného kilogramu medu potrebujú vzlietnuť 2 až 5 miliónkrát, v závislosti od vzdialenosti a výdatnosti nektáru kveteny. Nektár ešte nie je takým medom, ako ho poznáme.
Obsahuje 30 - 50 % vody. Donášaný nektár včely počas zbierania a uskladňovania spracúvajú a enzýmovým štiepením v žalúdku menia na med, pričom ho obohacuje niektorými látkami zo svojho organizmu. Medom sa včely kŕmia a prebytok ukladajú do zásob (do medníka). Med v medníku zreje, odparuje sa z neho prebytočná voda a dostáva konzistenciu, ktorá sa od dobrého medu požaduje. Med je vzácnym liekom a potravinou, ktoré ľudia poznali už v dávnej minulosti. Vedci odhadujú, že včely sa vyskytovali na našej planéte už pred viac ako 80 miliónmi rokov. Podľa posledných nájdených včiel vo fosíliách sa ich vek odhaduje dokonca až na 100 miliónov rokov. Do začiatku pestovania cukrovej repy a z nej výroby cukru, med sa používal najmä v domácnostiach ako sladidlo.
Uplatnenie už oddávna našiel tiež v ľudovom liečiteľstve. Neskôr, ale najmä v posledných desaťročiach sa medu venovala pozornosť jeho skúmaním, najmä chemickému zloženiu a obsahu minerálnych látok a prvkov. Med obsahuje 30 - 35 % hroznového cukru (glukózu), 35 - 40 % ovocného cukru (fruktózu), 2 - 10 % iné sacharidy, 2 - 12 % dextrínov, 0,1 - 0,5 % bielkovín, 0,1 - 0,3 % minerálnych látok (vitamíny, éterické oleje, kyseliny, nihibíny, glykutylfaktor a iné), 18 - 22 % vody. Bielkoviny sú zastúpené asi 0,1 - 0,5%. Ich zloženie je rozdielne a závisí od druhu a pôvodu medu. Nachádzame v ňom až 13 druhov aminokyselín vrátane esenciálnych. Pôvod bielkovín má čiastočne rastlinný charakter (z nektáru rastlín), čiastočne živočíšny (z hltanových žliaz včiel). Špecifické zloženie medu závisí najviac od zmesi kvetov navštívených včelami, ktoré med vyprodukovali a líši sa tiež podľa lokality, obdobia, sezóny a jednotlivých včelstiev. Hmotnosť 1 litra medu je približne 1,4 kg. Vysoký obsah dextrínov v mede nie je na závadu, naopak spomaľuje kryštalizáciu medu a tým zostáva med dlho tekutý. Med kryštalizuje rýchlejšie, ak sa v ňom množstvo glukózy približuje množstvu fruktózy. V jasných nektárových medoch je podstatne viac fruktózy než glukózy, a preto tieto medy ostávajú tekuté. Tmavšie medy, najmä medovicové, rýchlejšie kryštalizujú. Táto vlastnosť medu závisí od obsahu dextrínov a od teploty miestnosti, v ktorej med uskladňujeme. Skryštalizovaný med nie je menej hodnotný v porovnaní s tekutým medom. Jeho nevýhodou je, že sťažuje manipuláciu pri jeho užívaní. V poslednom období sa pri spracovaní medu používajú technológie, ktorými sa na začiatku jeho tuhnutia rozbíjajú kryštály a med si zachováva pastovú konzistenciu (pastovanie medu). Med obsahuje jednoduché cukry, ktoré prechádzajú bez akejkoľvek premeny tráviacim traktom do tenkého čreva (na povrch sliznice) odkiaľ sú odvádzané do krvných vlásočníc a do srdca. Táto vlastnosť medu ho zaraďuje medzi energeticky významnú zložku, ktorú možno efektívne využiť pri rýchlej obnove oslabeného organizmu po fyzickej únave, v čase rekonvalescencie, pri príprave športovcov, ale aj v bežnom živote človeka. Med obsahuje minerálne látky a stopové prvky. Sú to soli draselné, vápenaté, horečnaté, sodné. Stopové prvky: železo, meď, mangán, kobalt, zinok, jód, fluór, kyselina kremičitá a ďalšie, ktoré majú veľký význam pre celkové zdravie človeka. Ich množstvo sa pohybuje od 0,1-0,4 %. Minerálne látky, ktoré sú v pôde rozpustené vo vodných roztokoch, dostávajú sa z nej do rastlín a z nich do medu. Zvlášť medovicové medy obsahujú týchto minerálnych látok omnoho viac. Zrelý med nesmie obsahovať viac ako 21% vody. To, že med obsahuje základné cukry vstrebateľné bez nutnosti enzýmov, je veľmi vhodný pre sladenie kojencom, kde nespôsobuje kvasenie v zažívacom trakte a nerobí plynatosť a bolesti. Sú aj názory, že med deťom do veku dvoch rokov sa nemá podávať. Stopové minerály, hlavne železo a meď sú dôležité pre zvýšenie hemoglobínu v krvi. Prítomnosť fosforu a vápnika pôsobí proti vzniku krivice a horčík pôsobí ukľudňujúcim účinkom. . Z ostatných látok sú v mede organické kyseliny: jablčná, vínna a citrónová. Prítomnosť organických kyselín dodáva medu vôňu a osobitnú chuť. Reakcia medu je kyslá. Aminokyseliny obsiahnuté v mede sú totožné s aminokyselinami zo sektoru hltanových žliaz včiel a peľu. Na bielkoviny je viazaná prítomnosť početných enzýmov.

V mede sú obsiahnuté: invertáza, diastáza, kataláza, fosfatáza, ďalej oxidáza, peroxidáza a reduktáza. Zahriatím medu nad 45 stupňov Celzia sa enzýmy ničia a med stráca hodnotné látky. Keď poznáme zloženie medu a jeho účinky, môžeme z toho vyvodiť, pri ktorých onemocneniach a stavoch je med vhodný na prevenciu a na liečenie chorôb. Oddávna sa med užíval pri zápaloch horných ciest dýchacích, ako sladidlo do pľúcnych čajov, s maslom v teplom mlieku pri zápale hrdla a priedušiek, alebo s rozmixovanou cibuľou proti kašľu. To, že med obsahuje jednoduché cukry, glukózu a fruktózu, obsahuje základné látky pre glykogén, ktorý sa doporučuje pri onemocnení pečene, hlavne pri vírusovom zápale pečene, zápaloch žlčníka a pri poškodení tkaniva pečene liekmi. Med ako súčasť ľudového liečiteľstva sa využíval predovšetkým na ľahšie poranenia a popáleniny. Rezné rany sa takto hojili bez väčších jaziev. V súčasnosti si med opäť nachádza miesto pri liečení priamo, alebo ako podporný liek popri moderných metódach v medicíne. Antiseptický účinok medu sa využíva s úspechom pri popáleninách, pri vredoch a preležaninách, a to aj v takých prípadoch, keď zlyhávajú konvenčné antibiotiká. Med vynikajúco vstrebáva vodu a vyplavuje hnis a cudzorodé látky z rán. Hroznový cukor obsiahnutý v mede pôsobí osmotickým tlakom na prekrvenie tkaniva a prispieva k zahojeniu rany. Nízky obsah vody a vysoký obsah cukru obmedzuje rast baktérií. Pri oxidácii cukru pomocou enzýmu inhibínu vzniká peroxid vodíka, ktorý má dezinfikačné účinky. Tieto účinky boli známe dlho predtým ako bolo vysvetlené, čo sa skrýva za zázračnou liečivou silou medu, ktorá pomáhala ľudom pri liečení ich chorôb. Dnes je už vedecky potvrdené, že tou tajnou silou je antimikrobiálna aktivita včelieho medu. Vysoký obsah invertovaných cukrov v mede (60 - 70 %) robí z medu ideálny zásobník energie a ľudský organizmus ju dokáže z nich veľmi rýchlo využiť na zvýšenie telesného a duševného výkonu. Preto sa odporúča v rekonvalescencii, všeobecne pri oslabení organizmu, ale najmä v pokročilom veku ľudí. Je veľmi cenný pre ľudí s horším trávením, pretože cukor v mede je už predtrávený.

Med je často súčasťou potravinových zásob horolezeckých výprav. Dnešný moderný človek, často vystresovaný, si veľmi rád vezme potravu, ktorá je ukľudňujúca, regenerujúca a je naviac chutná. Med znamená vždy obohatenie raňajok. Jeho účinky sa zvyšujú najmä pri pravidelnom užívaní aj v menších dávkach. Napríklad chlieb s medom, lyžička čistého medu, lyžička medu v čaji, lyžička medu v pohári vody ráno na lačný žalúdok, alebo večer pred spaním. Med v čaji má nezastupiteľné miesto, ak podľa druhu čaju správne zvolíme druh medu. Med obsahuje acetycholin, ktorý rozširuje drobné cievy a tým znižuje tlak. Na porovnanie možno uviesť, že jedná lyžička medu má rovnakú výživnú hodnotu, ako dve slepačie vajca. Med je preto veľmi hodnotná potrava. Nové poznatky o mede prispeli k tomu, že potravinársky priemysel podstatne viac med využíva na obohatenie a skvalitnenie svojich produktov. Med okrem toho, že dodáva telu energiu bez zaťažovania tráviaceho traktu, povzbudzuje činnosť čriev pri dlhodobej zápche. Naopak, pri neinfekčných hnačkách pôsobí ukľudňujúco. Dextríny obsiahnuté v mede hoja poranenú sliznicu, preto sa med používa tiež pri vredovej chorobe žalúdka, dvanástorníka, alebo sliznice hrubého čreva. Je známe, že med zastavuje rast a rozmnožovanie širokého spektra mikroorganizmov (najmä baktérií). Pokusmi bolo zistené, že použitím medu boli patogenné baktérie umŕtvené v priebehu niekoľkých hodín až dní. Med znižuje riziko aterosklerózy. Kornatenie tepien je spôsobené usadzovaním cholesterolu v tepnách. Vďaka svojmu vysokému obsahu antioxidantov dokáže oxidáciou cholesterolu zabrániť ich kornateniu (tmavšie medy obsahujú viac antioxidantov ako svetlejšie varianty). Je ideálny formou železa, ktorá sa vie postarať o našu správnu krvotvorbu. Obsahuje všetky stopové prvky okrem selénu. Posilňuje imunitný systém a jednou lyžičkou medu pred spaním môžete dokonca zabrániť nervozite a nekľudnému spánku. Med tiež zlepšuje krvný obeh a prekrvenie vencových ciev. Ak sú tieto jednoduché cukry, glukóza a fruktóza v krvi v nadbytku, ukladajú sa vo svaloch a v pečeni ako glykogény. Toto je dôležité hlavne pre pečeň, ktorá s prítomnosťou ovocného cukru fruktózy dokáže zvýšiť tvorbu glykogénu až o 18 %. Med obsahuje v stopových mineráloch pre ľudský organizmus vstrebateľné železo a meď a hodí sa pri liečení detských anémií, pretože zvyšuje hodnoty hemoglobínu. Med sa doporučuje pri neurastenických prejavoch u detí, kde sedatívny účinok medu pôsobí vylepšenie týchto stavov. Čo je pre kojencov v potrave mlieko, to je pre starého človeka v potrave med. Prináša vylepšenie črevnej pasáže, pôsobí ukľudňujúcim účinkom, predchádza k zníženiu artériosklerózy, vylepšuje činnosť svalov a podporuje činnosť pečene. Nadbytok rafinovaného cukru v organizme zapríčiňuje zvyšovanie cholesterolu v krvi a tým zhoršuje artériosklerózu. Med obsahuje PP-faktor, látku, ktorá rozširuje cievy a zosilňuje prívod živín a kyslíka do tkaniva. Med by mal byť základným článkom výživy každého človeka, pretože spomaľuje starnutie tela človeka a kornatenie ciev. Vrcholom ľudského života je obdobie okolo 45 rokov. Od tejto hranice sa už artérioskleróza hlási.


Aby sme starnutie spomalili, mali by sme od tejto vekovej hranice využívať antisklerotický účinok medu a včelích produktov a sladiť medom. Med prispieva k rozšíreniu vencových tepien srdca a k lepšiemu prekrvenie srdcového svalu, dáva mu nevyhnutné živiny ako hroznový cukor, vitamíny hlavne B a C, stopové prvky draslík a horčík. Med je súčasťou mnohých liečivých prípravkov, ktoré boli klinicky testované a schválené na predaj v lekárňach, alebo odborných predajňach. Okrem dermatologických prípravkov na skrášľovanie tváre, vyrovnávanie vrások, liečenie zápalov kože, omladzovanie, sú aj proti rôznym ekzémom, psoriáze, opare a ďalších onemocneniam. Med delíme na jednozložkový, alebo zmiešaný (viacdruhový). Jednozložkový sa vytáča po ukončený znášky toho-ktorého druhu. Zmiešaný sa vytáča za dlhšie obdobie, keď včelí donášajú z viacerých druhov medonosných kvetov, alebo miešaním jednodruhových. Medzi prvé významnejšie znášky zaraďujeme med z kvetov ovocných stromov, repky olejnatej, lúčnych kvetov (najmä púpava, ale aj celého radu liečivých bylín), bázy čiernej. Osobitná pozornosť je venovaná včelármi medu agáta, pre pomerne veľký dopyt po tomto mede. Následne sú medy z lipy, ktorý sa tiež zaraďuje medzi vyhľadávané medy. Medzi ďalšie významnejšie zbery patria medy z poľnohospodárskych kultúr, medy lesné, ktoré sú tmavšie a majú charakteristickú vôňu lesných kultúr - malina, jahoda, černica a pod. Samostatnú kategóriu tvoria medy z medovice, ktoré sú najmä z ihličnanov, sú tmavé a majú charakteristickú vôňu za ihličím stromu, z ktorého pochádzajú. Medovicové medy sú aj z lipy, topoľa, alebo iných stromov, ktoré tvoria medovicu. Z jednodruhových medov sú tiež významné slnečnicové a z ďateliny. Krajovo môžu byť významné aj iné druhy medu. Každý med je nositeľom liečivých účinkov podľa toho, z čoho bol získaný. Medy v mikroskopických množstvách obsahujú aj med bylín a drevín, ktoré samostatne sú jedovaté(napr. pivonka, konvalinka, blen, kalina a pod. V našich podmienkach, sú tieto zložky tak malé, že pôsobia skôr ako homeopatiká. Poznatky o mede a jeho spracovaní sa začínajú využívať aj na skvalitnenie medu a rozšírenie ponuky medu. Do medu sa zapracúvajú najmä vlašské orechy, vyrábajú sa mentolové medy, škoricové medy a ďalšie. Med u niektorých ľudí môže vyvolať alergiu, osobitne medy, ktoré sú dovážané z Ázie, Argentíny, Afriky, alebo sú neznámeho pôvodu. Najmenej alergické sú medy, ktoré sú dopestované z rastlín miesta človeka, v ktorom sa narodil, resp. býva, pretože organizmus si dlhodobo vytvoril na tieto látky obranyschopnosť. Mnohoročné skúseností ukazujú, že najlepšie je med kupovať od známeho včelára, ktorého kupujúci poznajú. V súčasnosti sa tieto odporúčania dávajú do pozornosti aj smernicami Slovenského zväzu včelárov, ktoré sú prevzaté z Európskej únie. Preferuje sa tzv. - predaj medu z dvora. Pokiaľ sme odkázaní na kúpu medu v obchode, je dôležite si pozorne prečítať odkiaľ je med dovezený, kto je spracovateľom, o aký druh medu ide, aké konzervačné látky obsahuje a aká je jeho lehota na spotrebu. Kvalitu medu môžeme posúdiť aj vizuálne. Po otvorení aj podľa vône. Slovenské medy svojou kvalitou patria medzi svetovú špičku, majú svoju tradíciu a sú aj vývozným artiklom, najmä do okolitých krajín. Medzi menej lichotivé poznatky patrí štatistika spotreby medu na jedného obyvateľa na Slovensku, keď priemer za rok je len 0,25 kg.
Odporúčaná spotreba je asi 6,5 kg na osobu. Svojim obsahom a účinkami si to naozaj zaslúži.